Status på Højlund I hen imod slutningen på anden uge


Kort

Gravningerne omkring Højlund I lokaliteten. Den udfyldte røde markering er den flade der stod åben 23/3 2011

Højlund I gravningen skrider planmæssigt frem, og der dukker, som en fornyelse på Mollerup gravningerne, mange velbevarede hustomter op herude. Prøvegravningens indikationer for at der kunne være tale om en lokalitet med en datering til sen bronzealder, er indtil videre ikke afspejlet i husene, og ej heller i datidens nedgravninger, hvor vi finder en del daterende keramik, som dengang blot var affald. Vi er dog kun omkring 1/4 af vejen igennem arealerne, så der kan stadig dukke ældre sager op. De indtilvidere iagttagne spor er dog heller ikke uinteressante!

Normalt ser vi kun sporene efter nedgravningen til husenes lodretstående stolper de stedet hvor de er gravet ned i råjorden, men på Højlund I, har vi rent faktisk stolper som skærer ned igennem et ældre kulturlag.

Huse

Nogle af husene fra kulturlaget, hvor der er bevaret hegnsgrøfter. Den røde grænse er afgrænsningen af feltet dd., medens de sorte streger omkranser nedgravninger.

Kulturlag er arkæologernes betegnelse for områder hvor dyrkning, jorderosion, og almindeligt arbejde omkring huse medfører en gradvis ophobning af sand og jord, iblandet keramik og ofte lidt trækul fra dagliglivets bål. Kulturlaget er derfor i sig selv interessant, hvis vi altså kan sandsynliggøre hvornår det er dannet.

Husene vi ser i toppen af kulturlaget stammer sandsynligvis fra tiden lige omkring eller efter Kristi fødsel, i en periode hvor som går under navnet “romersk jenalder”, og kulturlaget er derfor senest fra den tid, men kan stamme fra sen bronzealder  (1300-500 f. Kr.) eller det vi kalder førromersk jernalder (500 f. Kr. til år nul). Dateringen af husene er baseret på keramikken fra de tilhørende lertagningsgruber, og den kan sandsynligvis præciseres, når vi får set nærmere på materialet.

Der arbejdes intensivt med undersøgelserne. Bileldet er taget fra nord i en åben stribe mark, og i forgrunden ses en, som det viste sig, ret uinteressant naturlig sænkning.

Husene selv er ret velbevarede, med flere konstruktionsdetaljer, som ville forsvinde hvis kulturlaget var fjernet i ét hug, som det oftest sker fordi de er tynde og fundtomme, eller fordi de er pløjet op for længe siden. Konstruktionsdetaljerne omfatter primært lave grøfter mellem husene, og hvis vi er heldige også båseskillerum, som har opdelt stalden i mindre dele.

I de kommende uger åbner vi op for mere af marken, og det skal blive spændende hvor meget af romertidsbebyggelsen vi fanger!

Reklamer
Der er lukket for kommentarer.
Reklamer