Archive for the ‘ Skovrejsningssag ’ Category

Skovrejsninger 2010

Hvert år bliver der søgt om tilskud til at rejse skov. I den forbindelse har museet krav på at undersøge arealerne først. I flere tilfælde er det tilstrækkeligt at se i vores arkiver om der på området eller i nærområdet er registreret fund eller fortidsminder. Disse kan have indvirkning på vores indstilling til den kommende beplantningsplan.

Men i tilfælde hvor skovrejsningsselskabet og ejer ønsker at dybdepløje arealet forud for tilplantning, er det nødvendigt for os at prøvegrave området først. Når der dybdepløjes vender man op og ned på de øverste ca. 90 cm. af jorden og får mulden med ukrudtsfrø ned i bunden og undergrundssand eller -ler op i overfladen. Fordi denne pløjning når så langt ned i undergrunden ødelægger den muligheden for efterfølgende at finde spor efter oldtidens mennesker. Tavlen bliver i princippet visket ren!

I 2010 var vi ude med en rendegraver for at trække søgegrøfter forud for fem skovrejsninger.

Skovrejsninger undersøgt i 2010 og begyndelsen af 2011 er markeret med rødt

Leo udbedrer drænrør

Der blev alle steder fundet spor efter forhistorisk aktivitet, men ved Grauballe var sporene for spredte og ukarakteristiske til at friholde området for dybdepløjning.

De øvrige fire steder fremkom spor efter aktiviteter fra stenalder og bronzealder. Ved Lemming var der bevaret rester af et kulturlag med flint og potteskår fra stenalderen, mens der de øvrige tre steder blev fundet flere kogestensgruber og stolpehuller fra bebyggelser dateret til bronzealderen. Ved Skorup blev der fundet en flintskraber på overfladen af marken, men fundet kunne ikke knyttes til anlæg i området. Vi vurderer at kulturlag og bebyggelser ikke tager skade af at blive tilplantet med skov, så alle lodsejere kan få den skov de ønsker. Vi må dog indstille delområder til fritagelse for dybdepløjning, da de spor vi har fundet ellers ville gå tabt for eftertiden.

Når vi trækker søgegrøfter med rendegraver sker det at vi støder på andet end spor fra fortiden. Nord for Sorring gravede vi et drænrør i stykker og måtte udbedre skaden før vi kunne komme videre.

Prøvegravning i Skorup i sne

Det sker at vejret er imod os…!

Denne vinter måtte vi udskyde undersøgelserne i Skorup, da vandmættet undergrund og sne ikke var den bedste kombination. Heldigvis var lodsejeren meget forstående og vi lavede en prøvegravningsaftale, hvor vi fik mulighed for at undersøge arealet under mere fordelagtige forhold uden at miste muligheden for at komme med eventuelle ændringer til beplantningsplanen.