Archive for the ‘ Højlund II ’ Category

Udgravningen af Højlund II er færdig

Så er udgravningen af Højlund II (SIM 52/2010) færdig og processen med at bearbejde dataene fra udgravningen kan nu gå i gang. På udgravningen har vi gjort flere interessante fund og observationer. Vi har hovedsageligt fundet tre typer anlæg med kulturhistorisk værdi: stolpehuller, gruber (huller efter bl.a. lertagning, som er blevet genopfyldt med affald) og kulturlag.

Her ses den store kværnsten sammen med dele af to mindre kværnsten alle fra gruben A170. Kværnstenene har været brugt til at male mel.

Det er i gruberne, vi har fundet de fleste genstande. Det vi har fundet mest af er lerkarsskår, som antyder en datering sidst i bronzealderen eller først i førromersk jernalder (omkring år 500 f.Kr). Derudover er der fundet flintafslag, knusesten samt kværnsten i forskellige størrelser. Bl.a. har vi fundet en ca. 200 kg. tung kværnsten, som vi regner med skal indgå aktivt i formidlingsarbejdet på museet. Det mest opsigtsvækkende fund fra Højlund II er en smeltedigle, som jeg skrev om i mit indlæg fra den 2. marts 2011.

Prøvegravningen viste, at der var mulighed for at finde tre hustomter (stolpehuller der tilsammen giver en grundplan af et hus), men ved nærmere undersøgelse er disse ikke blevet genfundet. Det har da også vist sig, at bevaringsforholdene langt fra er optimale i området. Vi måtte derfor erkende, at det er muligt, at stolpehullerne er blevet slidt væk efter mange års dyrkning af jorden. Flere af de undersøgte stolpehuller var kun bevaret i få centimeters dybe.

På billedet er drængrøfterne samt stolpehullerne fra Hus I markeret med rød, mens gruben A170 umiddelbart nord for huset er markeret med blå.

Den bedst bevarede hustomt fra området (Hus I) er blevet erkendt ud fra nogle nedgravninger, man i oldtiden har gravet omkring huset mod nord og øst til dræning af regnvand fra tagskægget. Mod vest er det kun den nordlige drængrøft, der er bevaret, mens der mod øst er bevaret flere stolpehuller samt drængrøfterne. En af grundene til at østenden af Hus I var bedre bevaret kan være, at landmændene ved pløjning har været nødt til løfte ploven lidt pga. de mange store sten i gruben (A170) umiddelbart nord for Hus I.

Højlund II – En af udgravningerne imod den østlige kommunegrænse

Den 15. feb. 2011 åbnede vi endnu en af de seks udgravninger (SIM 52/2010 Højlund II) ved Mollerup som Kaj F. Rasmussen omtaler i sit indlæg fra den 12. feb. 2011.

Ovn i grube set oppe fra, hvor trækulslaget der er under ovnen er delvist synligt.

Indtil nu har vi hovedsageligt fundet gruber (huller hvor man i jernalderen har taget ler, og som derefter er blevet fyldt op med bl.a. affald). I to af gruberne har vi fundet spor efter, at man til sidst har anlagt en ovn øverst i gruben. Da vi i mandags lige hurtigt skulle undersøge en lille grube, endte vi med en masse godter. Vi fandt først to kværnsten, der umiddelbart ser ud til at kunne have været brugt sammen samt en masse keramik. Lidt længere nede i grubben fandt vi en smeltedigle, der har været brugt til at smelte enten bronze eller ædelmetaller. Sidstnævnte er et meget interessant fund, fordi det betyder, at der lokalt er blevet arbejdet med enten bronze eller ædelmetaller, hvilket kan indikere at der er blevet lavet smykker.

Smeltediglen som den lå i gruben.

Ud fra det vi indtil nu har fundet befinder vi os i udkanten af bopladsområdet, og det er muligt at bebyggelsen befinder sig lige syd for den kommende motorvej og derfor ikke vil blive fuldt udgravet i denne omgang. I de seneste dage har vi også fundet hegsforløb, hvilket yderligere understøtter tesen om, at vi befinder os i udkanten af bopladsområdet.